Бул. Цар Борис III 168, София, България
+359 884 600 581
info@tehnocombg.com

Политика за защита на личните данни

Ние сме Техноком Трейд ЕООД

Техноком Трейд ЕООД и / или Администратора, е дружество,

регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията

с ЕИК 130375886,

със седалище и адрес на управление:

гр. София, жк. Борово, ул. Карпати 10.

Вашите лични данни могат да бъдат събирани чрез:

– нашия сайт с адрес https://tehnocombg.com

– по телефона;

– по имейл;

– на хартия – по време на събития, срещи с цел представяне или договаряне на услуги и др.

Използваме личните Ви данни за следните цели:

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения.

Ние обработваме идентификационните Ви и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

За целите на договорни и преддоговорни отношения се събират следните данни:

Данни за идентификация на юридическо лице:

– Име на лицето, Булстат, адрес, име на представител на лицето

Данни за идентификация на физическо лице:

– Имена, ЕГН, адрес и всички необходими при сключване на граждански договор с лицето съгласно действащото законодателство

Описаните събирани и обработвани данни зависят от вида на заявения продукт или услуга. И / или от конкретното основание за сключване на съответния договор.

Други данни:

– информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително: кореспонденция по имейл, логове от влизания в уебсайта на дружеството, или свързани страници.

Обратна връзка, която получаваме от вас;

– лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер);

– предпочитания за услугите, които ви предоставяме;

– информация за номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към Администратора ;

За изпълнение на нормативни задължения, Ние ще обработваме идентификационните Ви данни, данни за месторабота и длъжност, три имена, ЕГН, за да спазим задължения, когато същите са предвидени в нормативен акт.

Например:

– предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни

– Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

– задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

– предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.

След Ваше съгласие в определени случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика.

Ако ни дадете съответните съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:

– изпращаме информация чрез електронен бюлетин;

– изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги;

Данните, които обработваме, включват:

– основни лични данни като имена и електронен адрес (имейл);

– мрежови данни: данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, данни за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни съобщителни услуги;

Употреба на „бисквитки“

Ние използваме “бисквитки”, за да събираме определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на сайта, които не използват услугите, предоставяни от Администратора.

Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към Вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира Вашия компютър, когато се върнете отново на Уебсайта.

Бисквитките предоставят информация за употребата на Услугата и потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме Вашия потребителски опит, както и да проследим модели на потребителски трафик.

Например, когато се връщате на Сайта, бисквитките Ви идентифицират и подтикват Сайта да попълни Вашето потребителско име (без паролата),за да улесни достъпа до вашия профил.

Бисквитките също така позволяват на Администратора да напомня за Ваши предходни дейности и да Ви предлага подобни услуги и събития.

Ако предпочитате да не получавате “бисквитки” докато разглеждате Сайта, бихте могли да ги откажете, като настроите браузъра си.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време.

Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения.

Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, Администратора няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате предоставената възможност чрез посочения мейл: gdpr@abopharma.info, или в установената форма в сайта ни, както следва (след като бъде изграден сайта, ще бъде предоставен линк).

Обработката се извършва с цел:

– установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;

– управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;

– изготвяна на предложение за сключване на договор;

– изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;

– изготвяне на предложения за услуги;

– уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас сигнали и предложения;

– защита и сигурност на нашите онлайн услуги, на Вас и на нашите служители;

– установяване и / или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

– проучване и анализиране на клиентско потребление на нашите продукти и услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти.

Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, включително паролизиране на устройства, в които се съхраняват лични данни, заключваща система и други.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една години от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните.

По закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани.

Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните.

При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо.

За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

– информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

– съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени / грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

– да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

– да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

– възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

– възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

– обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;

– повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:

– можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и обработването се извършва автоматично.

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса.

Имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Считано от 26 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване.

При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни.

С решението си ние даваме или отказваме достъп и / или исканата от заявителя информация, с мотивиран отговор.

Вариант за изтегляне и принтиране в PDF: gdpr.pdf

50 Responses

 1. blackhatlinks.com каза:

  blackhatlinks.com

  fxgeetksx xihlt ltrednj pwlg blfsrkywkyjumkh

 2. … [Trackback]

  […] There you can find 54317 additional Information to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 3. mcx for sale каза:

  … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 4. p365 gun каза:

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 5. briansclub CVV2 каза:

  … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 6. p365 sig каза:

  … [Trackback]

  […] Here you can find 11266 additional Info on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 7. … [Trackback]

  […] There you can find 63988 additional Info to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 8. สล็อต каза:

  … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 9. mosberg каза:

  … [Trackback]

  […] There you will find 73571 additional Info on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 10. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 11. … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 12. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 13. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 14. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 15. … [Trackback]

  […] There you will find 4794 more Information on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 16. Rust hacks каза:

  … [Trackback]

  […] Info to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 17. Liquid Marajuana каза:

  … [Trackback]

  […] Here you will find 81891 additional Information to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 18. … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 19. … [Trackback]

  […] Here you will find 79176 additional Information on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 20. … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 21. taurus revolvers каза:

  … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 22. Parasol voet каза:

  … [Trackback]

  […] Information to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 23. beer789 каза:

  … [Trackback]

  […] There you will find 15277 more Info to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 24. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 25. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 26. y2mate каза:

  … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 27. … [Trackback]

  […] There you can find 38030 more Information to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 28. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 29. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 30. … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 31. Anabolika Kaufen каза:

  … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 32. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 33. bonanza178 каза:

  … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 34. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 35. leonax.net каза:

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 36. bonanza178 каза:

  … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 37. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 38. bonanza178 каза:

  … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 39. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 40. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 41. cvv sites каза:

  … [Trackback]

  […] Info on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 42. bonanza178 каза:

  … [Trackback]

  […] Here you will find 52600 more Info to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 43. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 44. … [Trackback]

  […] Read More Information here to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 45. … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 46. mejaqq каза:

  … [Trackback]

  […] Here you will find 59426 additional Information on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 47. kimber k6s каза:

  … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 48. sahabatkartu каза:

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 49. Texas gun trader каза:

  … [Trackback]

  […] There you can find 23109 more Information on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

 50. … [Trackback]

  […] Here you will find 36590 more Info on that Topic: tehnocombg.com/privacy-policy/ […]

Comments are closed.